Medical Footcare hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medical Footcare houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Medical Footcare is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemene zin, vragen hierover of contact met ons wenst op te nemen via onderstaande contactgegevens of op via mijn contactgegevens op de website.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers:
Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Medical Footcare verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden;
Communicatie over de behandeling(en), zowel met u als met andere medische professionals;
Het eventueel versturen van een afspraak herinnering via mail/app/sms
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
Rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Medical Footcare de volgens persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam:
Meisjesnaam;
Adres;
Postcode en woonplaats;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Geslacht;
Naam huisarts of behandelend arts;
Naam behandelend podotherapeut;
BSN nummer.

In bepaalde situaties zullen er foto's gemaakt worden van (de huid en/of nagels) van uw voeten. Deze foto's worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Medical Footcare. Aan de hand van de foto's kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld. In sommige gevallen zullen wij expliciet vragen om de foto's met andere pedicures, podotherapeuten, huisartsen of andere relevante disciplines te mogen delen in een beveiligde omgeving. Medical Footcare zal u ten alle tijden vragen of er foto's gemaakt mogen worden en met welk doel.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Medical Footcare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw persoonsgegevens worden door Medical Footcare opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in alle financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum. 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan mij geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
Het vastleggen/verzorgen van de cliëntengegevens/administratie;
Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Het overleggen met specialist over de behandeling.

Medical Footcare geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerkingen te verlenen en zij wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Medical Footcare bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens Medical Footcare van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
Wij pseudonimiseren en dragen zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Medical Footcare
Marianne Gels
Enghlaan 2
3543 BD Utrecht
Telefoon: 030-2451251 / 06-11235156
info@medicalfootcare.nl